កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំ ពីកម្មវិធីកាវ៉ាក់ ឆ្នាំ២០១៥ និងឯកសាររៀបចំការវិនិយោគនៃកម្មវិធីកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី២ បានបញ្ជាក់លម្អិតថា កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានតម្រូវឱ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចការត្រៀមបម្រុង សម្រាប់សកម្មភាពដាំដុះមុខដំណាំ “ថ្មីៗ” ដូចជា ដំឡូងមី និងពោត សម្រាប់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ ដំណាក់កាលទី២។ ឯកសាររៀបចំការវិនិយោគខាងលើក៏ចុះលក្ខខណ្ឌផងដែរថា កម្មវិធីកាវ៉ាក់គួរវាយតម្លៃតម្រូវការចំពោះការជ្រោមជ្រែងជាបន្ត ដល់វិស័យធុរកិច្ចជីកសិកម្ម នៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃកម្មវិធី។ ក្នុងកម្មវិធីកាវ៉ាក់ មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយមានការស្រាវជ្រាវតិចតួច ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីសិក្សាឱ្យដឹងថា បណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងលិចបានអនុវត្តទម្លាប់ប្រកបរបរកសិកម្មស្រដៀងគ្នា ដូចដែលបានណែនាំតាមរយៈកសិករគំរូ និងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅភាគខាងកើតដែរ ឬយ៉ាងណានោះ។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំ ពីកម្មវិធីកាវ៉ាក់ ឆ្នាំ២០១៥ និងឯកសាររៀបចំការវិនិយោគនៃកម្មវិធីកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី២ បានបញ្ជាក់លម្អិតថា កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានតម្រូវឱ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចការត្រៀមបម្រុង សម្រាប់សកម្មភាពដាំដុះមុខដំណាំ “ថ្មីៗ” ដូចជា ដំឡូងមី និងពោត សម្រាប់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ ដំណាក់កាលទី២។ ឯកសាររៀបចំការវិនិយោគខាងលើក៏ចុះលក្ខខណ្ឌផងដែរថា កម្មវិធីកាវ៉ាក់គួរវាយតម្លៃតម្រូវការចំពោះការជ្រោមជ្រែងជាបន្ត ដល់វិស័យធុរកិច្ចជីកសិកម្ម នៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃកម្មវិធី។ ក្នុងកម្មវិធីកាវ៉ាក់ មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយមានការស្រាវជ្រាវតិចតួច ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីសិក្សាឱ្យដឹងថា បណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងលិចបានអនុវត្តទម្លាប់ប្រកបរបរកសិកម្មស្រដៀងគ្នា ដូចដែលបានណែនាំតាមរយៈកសិករគំរូ និងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅភាគខាងកើតដែរ ឬយ៉ាងណានោះ។

ទាញយក