កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

បង្ហាញកសិករពីរបៀបបង្កើនទិន្នផល​ដំឡូងមី
បង្ហាញកសិករពីរបៀបបង្កើនទិន្នផល​ដំឡូងមី

កសិករ​ដាំ​ដំឡូងមី​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ចំណេះ​ដឹង​តិច​តួច​អំពី​របៀប​បង្កើន​ទិន្នផល​តាម​រយៈ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជីនិង​ថ្នាំ​កសិកម្ម​។​ ដោយសារ​ស្រូវ​គឺ​ជា​ដំណាំ​ឈាន​មុខ​នៅ​កម្ពុជា​​ ក្រុម​ហ៊ុន​កសិកម្ម​មិន​សូវ​ជា​ផ្ដោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទីផ្សារ​និង​សេវា​កម្ម​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ដំណាំ​ដំឡូងមីទេ។​

ជា​ទូទៅ​កសិករ​ត្រូវ​ប្រមូល​ដើម​ដំឡូងមី​រក្សា​ទុក​ដើម្បី​ដាំ​នៅ​រដូវ​បន្ទាប់ ដោយ​សារ​តែ​កង្វះ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ដើម​ដំឡូងមី​ច្បាស់​លាស់។​ ហេតុ​នេះ​ពូជ​ថ្មីៗ​ ល្អៗ​ មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​នាំ​យក​មក​ដាំ​ឡើយ ហើយ​គុណភាពនៃ​ទិន្ន​ផល​ក៏​កំពុង​ថយចុះ។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
បង្ហាញកសិករពីរបៀបបង្កើនទិន្នផល​ដំឡូងមី

កសិករ​ដាំ​ដំឡូងមី​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ចំណេះ​ដឹង​តិច​តួច​អំពី​របៀប​បង្កើន​ទិន្នផល​តាម​រយៈ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជីនិង​ថ្នាំ​កសិកម្ម​។​ ដោយសារ​ស្រូវ​គឺ​ជា​ដំណាំ​ឈាន​មុខ​នៅ​កម្ពុជា​​ ក្រុម​ហ៊ុន​កសិកម្ម​មិន​សូវ​ជា​ផ្ដោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទីផ្សារ​និង​សេវា​កម្ម​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ដំណាំ​ដំឡូងមីទេ។​

ជា​ទូទៅ​កសិករ​ត្រូវ​ប្រមូល​ដើម​ដំឡូងមី​រក្សា​ទុក​ដើម្បី​ដាំ​នៅ​រដូវ​បន្ទាប់ ដោយ​សារ​តែ​កង្វះ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ដើម​ដំឡូងមី​ច្បាស់​លាស់។​ ហេតុ​នេះ​ពូជ​ថ្មីៗ​ ល្អៗ​ មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​នាំ​យក​មក​ដាំ​ឡើយ ហើយ​គុណភាពនៃ​ទិន្ន​ផល​ក៏​កំពុង​ថយចុះ។

ទាញយក