កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

ការបម្រុងទឹកទុក ដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធធារាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ការបម្រុងទឹកទុក ដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធធារាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព សំខាន់គឺត្រូវដឹងពីកម្រិតទឹកដែលមានសម្រាប់ទ្រទ្រង់ធារាសាស្ត្រ ការផលិតថាមពល ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទាំងនៅទីប្រជុំជន និងនៅជនបទ ឧស្សាហកម្ម បរិស្ថានធម្មជាតិ ។ល។ និង ។ល។ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការបង្កើតសម្ពាធ (ឧទាហរណ៍ ការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ) នឹងនៅតែបន្តប៉ះពាល់លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទឹក។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
ការបម្រុងទឹកទុក ដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធធារាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព សំខាន់គឺត្រូវដឹងពីកម្រិតទឹកដែលមានសម្រាប់ទ្រទ្រង់ធារាសាស្ត្រ ការផលិតថាមពល ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទាំងនៅទីប្រជុំជន និងនៅជនបទ ឧស្សាហកម្ម បរិស្ថានធម្មជាតិ ។ល។ និង ។ល។ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការបង្កើតសម្ពាធ (ឧទាហរណ៍ ការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ) នឹងនៅតែបន្តប៉ះពាល់លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទឹក។

ទាញយក