កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

 គ្រឿងយន្តជួយបង្កើនទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា
គ្រឿងយន្តជួយបង្កើនទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា

ម៉ាស៊ីន​ដាំ​គ្រាប់​ស្រូវ​ថ្មី​មួយ​ប្រភេទ ដែល​កាត់​បន្ថយ​អាត្រា​ប្រើ​ប្រាស់​ពូជ​ សន្សំ​សំចៃ​ទឹក និង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការ​ដាំ​ដុះ កំពុង​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ដល់​កសិករ។

ការ​បង្ហាញ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​បាត់​ដំបង់​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ កម្ម​វិធីខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​-អូស្ត្រាលី ដែល​ហៅ​កាត់​កាវ៉ាក់ (CAVAC)​ រួម​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល់​ HARVEST នៅកម្ពុជា (HCC) នៅ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​ខេត្ត​បាត់​ដំបង។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
គ្រឿងយន្តជួយបង្កើនទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា

ម៉ាស៊ីន​ដាំ​គ្រាប់​ស្រូវ​ថ្មី​មួយ​ប្រភេទ ដែល​កាត់​បន្ថយ​អាត្រា​ប្រើ​ប្រាស់​ពូជ​ សន្សំ​សំចៃ​ទឹក និង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការ​ដាំ​ដុះ កំពុង​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ដល់​កសិករ។

ការ​បង្ហាញ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​បាត់​ដំបង់​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ កម្ម​វិធីខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​-អូស្ត្រាលី ដែល​ហៅ​កាត់​កាវ៉ាក់ (CAVAC)​ រួម​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល់​ HARVEST នៅកម្ពុជា (HCC) នៅ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​ខេត្ត​បាត់​ដំបង។

ទាញយក