កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

បង្កើនទិននផលដំឡូងមីតាមរយៈការងលើកម្ពស់ជីជាតិដី
បង្កើនទិននផលដំឡូងមីតាមរយៈការងលើកម្ពស់ជីជាតិដី

កសិករដាំ​ដំឡូងមីនៅ​កម្ពុជាប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេសដាំដុះ​បែប​បុរាណ ដែល​រៀន​តាមគ្នា​ពី​អ្នក​ជិត​ខាង និង​តាម​សហគមន៍។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នូវ​របៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ជី និង​ពេលវេលា​ដាក់ជី អាច​នាំ​ឲ្យ​ផល​ដំឡូង​មី​កើន​ឡើង​ ប៉ុន្តែ​ចំនួន​កសិករ​ខែ្មរ​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​នៅ​មាន​ចំនួន​តិច​នៅ​ឡើយ ដូច​នេះ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជី​កសិកម្ម​ហាក់​មិន​សូវ​បាន​វិនិយោគលើ​សេវា​កម្ម​ចែក​ចាយ​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​គ្រាន់​ដល់​អតិថិជន។ 

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​កសិករ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ផល​ដំឡូង​មី​របស់​ខ្លួន​ហាក់​មាន​ការ​ធ្លាក់ចុះ ដោយសារ​តែ​កត្តា​បាត់​បង់​ជីជាតិដីខណៈ​ដែល​ជីកសិកម្ម​ដែល​ផ្តោត​លើ​ដំឡូង​មី​នៅ​មាន​ចំនួន​តិច​នៅឡើយ។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
បង្កើនទិននផលដំឡូងមីតាមរយៈការងលើកម្ពស់ជីជាតិដី

កសិករដាំ​ដំឡូងមីនៅ​កម្ពុជាប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេសដាំដុះ​បែប​បុរាណ ដែល​រៀន​តាមគ្នា​ពី​អ្នក​ជិត​ខាង និង​តាម​សហគមន៍។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នូវ​របៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ជី និង​ពេលវេលា​ដាក់ជី អាច​នាំ​ឲ្យ​ផល​ដំឡូង​មី​កើន​ឡើង​ ប៉ុន្តែ​ចំនួន​កសិករ​ខែ្មរ​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​នៅ​មាន​ចំនួន​តិច​នៅ​ឡើយ ដូច​នេះ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជី​កសិកម្ម​ហាក់​មិន​សូវ​បាន​វិនិយោគលើ​សេវា​កម្ម​ចែក​ចាយ​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​គ្រាន់​ដល់​អតិថិជន។ 

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​កសិករ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ផល​ដំឡូង​មី​របស់​ខ្លួន​ហាក់​មាន​ការ​ធ្លាក់ចុះ ដោយសារ​តែ​កត្តា​បាត់​បង់​ជីជាតិដីខណៈ​ដែល​ជីកសិកម្ម​ដែល​ផ្តោត​លើ​ដំឡូង​មី​នៅ​មាន​ចំនួន​តិច​នៅឡើយ។

ទាញយក