កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

 បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមីតាមរយៈការបង្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីៗដល់កសិករ
បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមីតាមរយៈការបង្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីៗដល់កសិករ

ដំឡូង​មី​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ដំណាំ​ទីពីរ​របស់​កម្ពុជា​បន្ទាប់​ពី​ស្រូវ​អង្ករ​ ហើយ​​បរិមាណ​ផលិតកម្ម​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ជារៀង​រាល់​ឆ្នាំ។

ទោះ​បី​ជា​ផលិត​កម្ម​ក្នុង​ប្រទេស​កំពុង​កើន​ឡើង​ជាទូទៅ​ក៏ដោយ ក៏កសិករ​ខ្នាតតូច​ជា​ច្រើន​ដែល​បន្ត​ដាំ​ដុះ​តាម​បែប​ប្រពៃ​ណី​កំពុង​ជួប​ប្រទះការ​ថយចុះ​នូវ​ទិន្នផល។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមីតាមរយៈការបង្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីៗដល់កសិករ

ដំឡូង​មី​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ដំណាំ​ទីពីរ​របស់​កម្ពុជា​បន្ទាប់​ពី​ស្រូវ​អង្ករ​ ហើយ​​បរិមាណ​ផលិតកម្ម​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ជារៀង​រាល់​ឆ្នាំ។

ទោះ​បី​ជា​ផលិត​កម្ម​ក្នុង​ប្រទេស​កំពុង​កើន​ឡើង​ជាទូទៅ​ក៏ដោយ ក៏កសិករ​ខ្នាតតូច​ជា​ច្រើន​ដែល​បន្ត​ដាំ​ដុះ​តាម​បែប​ប្រពៃ​ណី​កំពុង​ជួប​ប្រទះការ​ថយចុះ​នូវ​ទិន្នផល។

ទាញយក