កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

ផ្លូវធ្វើដំណើរងាយស្រួល សម្រួលដល់សកម្មភាពធ្វើកសិកម្ម
ផ្លូវធ្វើដំណើរងាយស្រួល សម្រួលដល់សកម្មភាពធ្វើកសិកម្ម

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលកម្មវិធីកាវ៉ាក់បានកសាង ផ្ដល់ឱ្យកសិករនូវទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេញមួយឆ្នាំ ធ្វើឱ្យពួកគេដាំដុះបានកាន់តែច្រើនឡើង ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ព្រមទាំងបង្កើនទិន្នផលរបស់គេទៀតផង។ ចំណែកផ្លូវធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានសង់ឡើងជាចំណែកនៃគម្រោងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក៏ជួយឱ្យកសិករទាំងនេះងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅស្រែចម្ការ សំចៃបានទាំងពេលវេលា ចំណេញទាំងកម្លាំង។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
ផ្លូវធ្វើដំណើរងាយស្រួល សម្រួលដល់សកម្មភាពធ្វើកសិកម្ម

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលកម្មវិធីកាវ៉ាក់បានកសាង ផ្ដល់ឱ្យកសិករនូវទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេញមួយឆ្នាំ ធ្វើឱ្យពួកគេដាំដុះបានកាន់តែច្រើនឡើង ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ព្រមទាំងបង្កើនទិន្នផលរបស់គេទៀតផង។ ចំណែកផ្លូវធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានសង់ឡើងជាចំណែកនៃគម្រោងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក៏ជួយឱ្យកសិករទាំងនេះងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅស្រែចម្ការ សំចៃបានទាំងពេលវេលា ចំណេញទាំងកម្លាំង។

ទាញយក