កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ - ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ - ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា (កាវ៉ាក់) គឺជាកម្មវិធីវិនិយោគដ៏ធំបំផុតក្នុងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (ហៅកាត់ថា DFAT) និងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន ខាតណូ (អូស្ត្រាលី)។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី១ បានបញ្ចប់កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី២ បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តរយៈពេលដល់ទី៦ឆ្នាំ ពោលគឺរហូតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

គោលបំណងរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ គឺបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលគ្រួសារដែលមានដីស្រែតិចតួច ហើយទិញចូលអង្ករ និងកសិផលដទៃទៀត តាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធទីផ្សារ និងការចំណាយទុនលើហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធធារាសាស្ត្រ។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ - ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា (កាវ៉ាក់) គឺជាកម្មវិធីវិនិយោគដ៏ធំបំផុតក្នុងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (ហៅកាត់ថា DFAT) និងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន ខាតណូ (អូស្ត្រាលី)។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី១ បានបញ្ចប់កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី២ បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តរយៈពេលដល់ទី៦ឆ្នាំ ពោលគឺរហូតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

គោលបំណងរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ គឺបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលគ្រួសារដែលមានដីស្រែតិចតួច ហើយទិញចូលអង្ករ និងកសិផលដទៃទៀត តាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធទីផ្សារ និងការចំណាយទុនលើហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធធារាសាស្ត្រ។

ទាញយក