កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

 អាជូវិន (Adjuvant) ជាសារធាតុស្អិតជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពផលិតផលការពារដំណាំរបស់កសិករ
អាជូវិន (Adjuvant) ជាសារធាតុស្អិតជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពផលិតផលការពារដំណាំរបស់កសិករ

ការបន្ថែមសារធាតុអាជូវិនទៅក្នុងផលិតផលការពារដំណាំ កសិករអាចកាត់បន្ថយបរិមាណផលិតផលការពារដំណាំ ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ព្រមទាំងង្កើនទិន្នផលដំណាំរបស់ពួកគាត់។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
អាជូវិន (Adjuvant) ជាសារធាតុស្អិតជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពផលិតផលការពារដំណាំរបស់កសិករ

ការបន្ថែមសារធាតុអាជូវិនទៅក្នុងផលិតផលការពារដំណាំ កសិករអាចកាត់បន្ថយបរិមាណផលិតផលការពារដំណាំ ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ព្រមទាំងង្កើនទិន្នផលដំណាំរបស់ពួកគាត់។

ទាញយក