កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវ
វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវ

វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវ បាននិងកំពុងតែអនុវត្តឡើង ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេស ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងបង្កើនការកែច្នៃផលិតផលកសិម្ហូបអាហារថ្មីៗលក់ក្នុងទីផ្សារ។

January 2022

វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវ
វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវ

វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវ បាននិងកំពុងតែអនុវត្តឡើង ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេស ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងបង្កើនការកែច្នៃផលិតផលកសិម្ហូបអាហារថ្មីៗលក់ក្នុងទីផ្សារ។

January 2022


ការជ្រើសរើសពូជដំឡូងមី សម្រាប់ដាំ
ការជ្រើសរើសពូជដំឡូងមី សម្រាប់ដាំ

កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បាននិងកំពុងសហការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ សម្រាប់កសិកម្មតំបន់ត្រូពិក (CIAT) ដើម្បីគាំទ្រក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លើសកម្មភាពមួយចំនួន ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមី រួមមានទាំងតាមរយៈការផលិតវីដេអូណែនាំ សម្រាប់ជួយឱ្យប្រជាកសិករចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដាំដែលបានឆ្លងមេរោគនេះ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់អាចដាំដុះនូវដំឡូងដែលមានសុខភាពល្អ និងទទួលបាននូវទិន្នផលខ្ពស់។

October 2021

ការជ្រើសរើសពូជដំឡូងមី សម្រាប់ដាំ
ការជ្រើសរើសពូជដំឡូងមី សម្រាប់ដាំ

កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បាននិងកំពុងសហការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ សម្រាប់កសិកម្មតំបន់ត្រូពិក (CIAT) ដើម្បីគាំទ្រក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លើសកម្មភាពមួយចំនួន ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមី រួមមានទាំងតាមរយៈការផលិតវីដេអូណែនាំ សម្រាប់ជួយឱ្យប្រជាកសិករចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដាំដែលបានឆ្លងមេរោគនេះ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់អាចដាំដុះនូវដំឡូងដែលមានសុខភាពល្អ និងទទួលបាននូវទិន្នផលខ្ពស់។

October 2021


ការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅតាមចម្ការដំណាំហូបផ្លែ គឺជាឱកាសមាស
ការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅតាមចម្ការដំណាំហូបផ្លែ គឺជាឱកាសមាស

អាកាសធាតុ និងភូមិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា បានធ្វើឱ្យប្រទេសនេះក្លាយជាទីកន្លែងមួយឥតខ្ចោះ សម្រាប់ដំណាំហូបផ្លែជាច្រើនមុខ ហើយភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាផ្លែឈើដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ដើម្បីទាញយកផលចំណេញឱ្យបានច្រើនបំផុតពីចម្ការរបស់ខ្លួន កសិករដំណាំហូបផ្លែនៅប្រទេសនេះ កំពុងចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅតាមចម្ការរបស់ខ្លួន។

August 2021

ការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅតាមចម្ការដំណាំហូបផ្លែ គឺជាឱកាសមាស
ការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅតាមចម្ការដំណាំហូបផ្លែ គឺជាឱកាសមាស

អាកាសធាតុ និងភូមិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា បានធ្វើឱ្យប្រទេសនេះក្លាយជាទីកន្លែងមួយឥតខ្ចោះ សម្រាប់ដំណាំហូបផ្លែជាច្រើនមុខ ហើយភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាផ្លែឈើដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ដើម្បីទាញយកផលចំណេញឱ្យបានច្រើនបំផុតពីចម្ការរបស់ខ្លួន កសិករដំណាំហូបផ្លែនៅប្រទេសនេះ កំពុងចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅតាមចម្ការរបស់ខ្លួន។

August 2021


វិធីជ្រើសរើសពូជដំឡូងមី សម្រាប់យកទៅដាំ (វីដេអូណែនាំអំពីជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមី)
វិធីជ្រើសរើសពូជដំឡូងមី សម្រាប់យកទៅដាំ (វីដេអូណែនាំអំពីជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមី)

កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បាននិងកំពុងធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់វិស័យកសិកម្មតំបន់ត្រូពិក (ហៅកាត់ស៊ីអាត) ដើម្បីគាំទ្រក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ លើសកម្មភាពមួយចំនួន ក្នុងការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមី រួមមានទាំងតាមរយៈការផលិតវីដេអូណែនាំនេះ ដើម្បីជួយឱ្យប្រជាកសិករចៀសវាងការប្រើប្រាស់ពូជដំឡូងដែលឆ្លងជំងឺយកទៅដាក់ និងដើម្បីដាំដុះដំឡូងមីដែលមានសុខភាពល្អ និងផ្ដល់នូវទិន្នផលខ្ពស់។

May 2021

វិធីជ្រើសរើសពូជដំឡូងមី សម្រាប់យកទៅដាំ (វីដេអូណែនាំអំពីជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមី)
វិធីជ្រើសរើសពូជដំឡូងមី សម្រាប់យកទៅដាំ (វីដេអូណែនាំអំពីជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមី)

កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បាននិងកំពុងធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់វិស័យកសិកម្មតំបន់ត្រូពិក (ហៅកាត់ស៊ីអាត) ដើម្បីគាំទ្រក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ លើសកម្មភាពមួយចំនួន ក្នុងការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមី រួមមានទាំងតាមរយៈការផលិតវីដេអូណែនាំនេះ ដើម្បីជួយឱ្យប្រជាកសិករចៀសវាងការប្រើប្រាស់ពូជដំឡូងដែលឆ្លងជំងឺយកទៅដាក់ និងដើម្បីដាំដុះដំឡូងមីដែលមានសុខភាពល្អ និងផ្ដល់នូវទិន្នផលខ្ពស់។

May 2021


ឧបករណ៍ដាំស្រូវគ្រាប់ស្រូវដែលមានតម្លៃទាប អាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម និងគុណភាពស្រូវ
ឧបករណ៍ដាំស្រូវគ្រាប់ស្រូវដែលមានតម្លៃទាប អាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម និងគុណភាពស្រូវ

កម្មវិធីកាវ៉ាក់ កំពុងគាំទ្រក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រិនក្នុងស្រុកមួយចំនួន ដើម្បីបង្កើត និងណែនាំឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងវិស័យកសិកម្ម បានស្គាល់។ មានសហគ្រិនម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាប គឺលោក លន់ ហេង ដែលរូបលោកផ្ទាល់ក៏ជាប្រជាកសិករមួយរូបផងដែរនោះ បានផលិតឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវមួយដែលមានតម្លៃទាប ដោយប្រើសម្ភារ និងគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋរបស់លោកផ្ទាល់។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានផ្ដល់ជូននូវការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេស ដើម្បីឱ្យការរចនារូបរាងឧបករណ៍នេះមើលទៅល្អប្រសើរ និងបានជួយរៀបចំឱ្យមានការដាំបង្ហាញ និងជួយបង្កើតនូវសម្ភារផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។ វីដេអូផ្សព្វផ្សាយនេះ បង្ហាញឱ្យឃើញត្រួសៗនូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលប្រជាកសិករដាំដុះដំណាំស្រូវ និងអ្នកផលិតពូជស្រូវ ទទួលបានពីឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវ លន់ ហេង ដែលជាឧបករណ៍ផលិតក្នុងស្រុក និងមានតម្លៃទាប។

April 2021

ឧបករណ៍ដាំស្រូវគ្រាប់ស្រូវដែលមានតម្លៃទាប អាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម និងគុណភាពស្រូវ
ឧបករណ៍ដាំស្រូវគ្រាប់ស្រូវដែលមានតម្លៃទាប អាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម និងគុណភាពស្រូវ

កម្មវិធីកាវ៉ាក់ កំពុងគាំទ្រក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រិនក្នុងស្រុកមួយចំនួន ដើម្បីបង្កើត និងណែនាំឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងវិស័យកសិកម្ម បានស្គាល់។ មានសហគ្រិនម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាប គឺលោក លន់ ហេង ដែលរូបលោកផ្ទាល់ក៏ជាប្រជាកសិករមួយរូបផងដែរនោះ បានផលិតឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវមួយដែលមានតម្លៃទាប ដោយប្រើសម្ភារ និងគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋរបស់លោកផ្ទាល់។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានផ្ដល់ជូននូវការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេស ដើម្បីឱ្យការរចនារូបរាងឧបករណ៍នេះមើលទៅល្អប្រសើរ និងបានជួយរៀបចំឱ្យមានការដាំបង្ហាញ និងជួយបង្កើតនូវសម្ភារផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។ វីដេអូផ្សព្វផ្សាយនេះ បង្ហាញឱ្យឃើញត្រួសៗនូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលប្រជាកសិករដាំដុះដំណាំស្រូវ និងអ្នកផលិតពូជស្រូវ ទទួលបានពីឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវ លន់ ហេង ដែលជាឧបករណ៍ផលិតក្នុងស្រុក និងមានតម្លៃទាប។

April 2021


ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្លាកសញ្ញាថ្នាំកសិកម្ម
ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្លាកសញ្ញាថ្នាំកសិកម្ម

ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ ពិតជាសំខាន់ណាស់ចំពោះការរក្សាឱ្យបាននូវផលិតភាពខ្ពស់ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ដំណោះស្រាយមួយដែលកម្មវិធីកាវ៉ាក់បានជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺផ្ដល់នូវការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់នាយកដ្ឋាននិតិកម្មកសិកម្ម ក្នុងការរៀបចំជាប្រកាសមួយ ដើម្បីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវស្លាកសញ្ញាថ្នាំកសិកម្ម។ វីដេអូនេះបង្ហាញត្រួសៗអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនានា និងអំពីរបៀបដែលកម្មវិធីកាវ៉ាក់បានធ្វើការជាមួយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួន។

January 2021

ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្លាកសញ្ញាថ្នាំកសិកម្ម
ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្លាកសញ្ញាថ្នាំកសិកម្ម

ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ ពិតជាសំខាន់ណាស់ចំពោះការរក្សាឱ្យបាននូវផលិតភាពខ្ពស់ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ដំណោះស្រាយមួយដែលកម្មវិធីកាវ៉ាក់បានជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺផ្ដល់នូវការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់នាយកដ្ឋាននិតិកម្មកសិកម្ម ក្នុងការរៀបចំជាប្រកាសមួយ ដើម្បីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវស្លាកសញ្ញាថ្នាំកសិកម្ម។ វីដេអូនេះបង្ហាញត្រួសៗអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនានា និងអំពីរបៀបដែលកម្មវិធីកាវ៉ាក់បានធ្វើការជាមួយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួន។

January 2021


កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមីនៅកម្ពុជា
កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមីនៅកម្ពុជា

ដំឡូងមី គឺជាដំណាំធំបំផុតទី២របស់កម្ពុជា បន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវ ហើយរួមចំណែកផ្ដល់ចំណូលប្រមាណ ១ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ។ ដោយឡែក អនាគតនៃវិស័យដំឡូងមី ត្រូវបានគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការរីករាលដាលនៃជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមី។ វីដេអូនេះបង្ហាញពីភាពជាដៃគូដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់កសិកម្មនៅតំបន់ត្រូពិក និងកម្មវិធីកាវ៉ាក់ ព្រមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ស្ថាប័នទាំងនេះ ក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមី និងបង្កើនភាពធន់នៃផលិតកម្មដំឡូងមី។

December 2020

កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមីនៅកម្ពុជា
កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមីនៅកម្ពុជា

ដំឡូងមី គឺជាដំណាំធំបំផុតទី២របស់កម្ពុជា បន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវ ហើយរួមចំណែកផ្ដល់ចំណូលប្រមាណ ១ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ។ ដោយឡែក អនាគតនៃវិស័យដំឡូងមី ត្រូវបានគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការរីករាលដាលនៃជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមី។ វីដេអូនេះបង្ហាញពីភាពជាដៃគូដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់កសិកម្មនៅតំបន់ត្រូពិក និងកម្មវិធីកាវ៉ាក់ ព្រមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ស្ថាប័នទាំងនេះ ក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមី និងបង្កើនភាពធន់នៃផលិតកម្មដំឡូងមី។

December 2020


វិធីសាស្ត្រកម្មវិធីកាវ៉ាក់ក្នុងការបង្កើតសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក
វិធីសាស្ត្រកម្មវិធីកាវ៉ាក់ក្នុងការបង្កើតសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក

សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក ពិតជាសំខាន់ណាស់ចំពោះការធានាឱ្យបាននូវដំណើរ និងការថែទាំប្រឡាយធារាសាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធិភាព។

November 2020

វិធីសាស្ត្រកម្មវិធីកាវ៉ាក់ក្នុងការបង្កើតសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក
វិធីសាស្ត្រកម្មវិធីកាវ៉ាក់ក្នុងការបង្កើតសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក

សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក ពិតជាសំខាន់ណាស់ចំពោះការធានាឱ្យបាននូវដំណើរ និងការថែទាំប្រឡាយធារាសាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធិភាព។

November 2020


ម៉ាស៊ីនដាំគ្រាប់ពូជ បង្កើនគុណភាពស្រូវអង្ករ និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាំដុះ
ម៉ាស៊ីនដាំគ្រាប់ពូជ បង្កើនគុណភាពស្រូវអង្ករ និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាំដុះ

កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ហាវេស សេនធ័រ ខេមបូឌា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការជ្រើសរើសយក និងការផ្សព្វផ្សាយឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវម៉ាកថៃឃីត។ កាលណាប្រជាកសិករប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវនេះ គេប្រើពូជអស់តិចជាមុន ដែលនាំឱ្យគេហ៊ានចំណាយលើគ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពល្អជាងមុនដែរ។ ស្រូវដែលដាំដោយឧបករណ៍នេះ មានគ្រាប់ធំល្អ ហើយផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ និយាយជារួម វាជួយបង្កើនគុណភាពស្រូវ សម្រាប់ផលិតជាអង្ករ និងទីផ្សារនាំចេញ។

August 2020

ម៉ាស៊ីនដាំគ្រាប់ពូជ បង្កើនគុណភាពស្រូវអង្ករ និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាំដុះ
ម៉ាស៊ីនដាំគ្រាប់ពូជ បង្កើនគុណភាពស្រូវអង្ករ និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាំដុះ

កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ហាវេស សេនធ័រ ខេមបូឌា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការជ្រើសរើសយក និងការផ្សព្វផ្សាយឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវម៉ាកថៃឃីត។ កាលណាប្រជាកសិករប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវនេះ គេប្រើពូជអស់តិចជាមុន ដែលនាំឱ្យគេហ៊ានចំណាយលើគ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពល្អជាងមុនដែរ។ ស្រូវដែលដាំដោយឧបករណ៍នេះ មានគ្រាប់ធំល្អ ហើយផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ និយាយជារួម វាជួយបង្កើនគុណភាពស្រូវ សម្រាប់ផលិតជាអង្ករ និងទីផ្សារនាំចេញ។

August 2020


បង្កើនទិន្នផលស្រូវ និងគុណភាពពូជស្រូវដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារ
បង្កើនទិន្នផលស្រូវ និងគុណភាពពូជស្រូវដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារ

ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីណែនាំពូជស្រូវបន្សុទ្ធ ដល់ប្រជាកសិករ និងឧស្សាហកម្មកសិកម្ម។ ពូជស្រូវបន្សុទ្ធដ៏ជោគជ័យមួយ ដែលទន់ ក្រអូប គេហៅថា សែនក្រអូប (ឬសែនពិដោរ) ជាប្រភេទអង្ករល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើបាយឆា ដែលជាមុខម្ហូបដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល។ កម្មវិធីការវ៉ាក់ បានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានការឌី អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ក្នុងការបន្សុទ្ធពូជស្រូវសែនក្រអូប ដើម្បីបង្កើតជាអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងអាចឱ្យប្រជាកសិករដាំដុះពីរទៅបីលើក ក្នុងមួយឆ្នាំ។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីសិក្សាបន្ថែម។

July 2020

បង្កើនទិន្នផលស្រូវ និងគុណភាពពូជស្រូវដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារ
បង្កើនទិន្នផលស្រូវ និងគុណភាពពូជស្រូវដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារ

ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីណែនាំពូជស្រូវបន្សុទ្ធ ដល់ប្រជាកសិករ និងឧស្សាហកម្មកសិកម្ម។ ពូជស្រូវបន្សុទ្ធដ៏ជោគជ័យមួយ ដែលទន់ ក្រអូប គេហៅថា សែនក្រអូប (ឬសែនពិដោរ) ជាប្រភេទអង្ករល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើបាយឆា ដែលជាមុខម្ហូបដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល។ កម្មវិធីការវ៉ាក់ បានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានការឌី អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ក្នុងការបន្សុទ្ធពូជស្រូវសែនក្រអូប ដើម្បីបង្កើតជាអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងអាចឱ្យប្រជាកសិករដាំដុះពីរទៅបីលើក ក្នុងមួយឆ្នាំ។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីសិក្សាបន្ថែម។

July 2020


វីដេអូពន្យល់ពីបែបផែនសកម្មភាពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
វីដេអូពន្យល់ពីបែបផែនសកម្មភាពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

វីដេអូនេះ ត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរ ដោយមានការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេសពីនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងផ្ដល់មូលនិធិដោយកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្ត្រាលី ហៅកាត់ថា កាវ៉ាក់។

June 2020

វីដេអូពន្យល់ពីបែបផែនសកម្មភាពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
វីដេអូពន្យល់ពីបែបផែនសកម្មភាពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

វីដេអូនេះ ត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរ ដោយមានការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេសពីនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងផ្ដល់មូលនិធិដោយកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្ត្រាលី ហៅកាត់ថា កាវ៉ាក់។

June 2020


ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​​ ម៉ាក់​ ខួច
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​​ ម៉ាក់​ ខួច

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាពដែលបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) ជួយអោយកសិករ​បង្កើនការដាំដុះដំណាំស្រូវច្រើនជាងមុនពី ១ដង​ ទៅ ២ដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវាធ្វើអោយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីស្តាប់ផ្ទាល់ពីកសិករស្រ្តី ថាតើប្រព័ន្ធធារាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះ។

April 2020

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​​ ម៉ាក់​ ខួច
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​​ ម៉ាក់​ ខួច

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាពដែលបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) ជួយអោយកសិករ​បង្កើនការដាំដុះដំណាំស្រូវច្រើនជាងមុនពី ១ដង​ ទៅ ២ដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវាធ្វើអោយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីស្តាប់ផ្ទាល់ពីកសិករស្រ្តី ថាតើប្រព័ន្ធធារាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះ។

April 2020


 លទ្ធផលនៃកម្មវិធីលើការដាំដំណាំដំឡូងមី
លទ្ធផលនៃកម្មវិធីលើការដាំដំណាំដំឡូងមី

វីដេអូនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលសកម្មភាពធ្វើចំការបង្ហាញមួយ ដែលធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការគ្នារវាងកម្មវិធីកាវ៉ាក់ និងក្រុមហ៊ុនបាយ័នហៀរីថេច។ កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករ តាមរយៈការកែលម្អការប្រើប្រាស់ជី និង​បច្ចេកទេសក្នុងដាំដំណាំដំឡូងមី។ ទន្ទឹមនឹងនេះ​ ការងារនេះក៏ជួយកែលម្អសេវាព័ត៌មានពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំដំឡូងមី តាមរយៈវិស័យឯកជន ដែលមានក្រុមហ៊ុនបាយ័នហៀរីថេចជាតំណាង។

April 2020

 លទ្ធផលនៃកម្មវិធីលើការដាំដំណាំដំឡូងមី
លទ្ធផលនៃកម្មវិធីលើការដាំដំណាំដំឡូងមី

វីដេអូនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលសកម្មភាពធ្វើចំការបង្ហាញមួយ ដែលធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការគ្នារវាងកម្មវិធីកាវ៉ាក់ និងក្រុមហ៊ុនបាយ័នហៀរីថេច។ កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករ តាមរយៈការកែលម្អការប្រើប្រាស់ជី និង​បច្ចេកទេសក្នុងដាំដំណាំដំឡូងមី។ ទន្ទឹមនឹងនេះ​ ការងារនេះក៏ជួយកែលម្អសេវាព័ត៌មានពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំដំឡូងមី តាមរយៈវិស័យឯកជន ដែលមានក្រុមហ៊ុនបាយ័នហៀរីថេចជាតំណាង។

April 2020


 វិធីសាស្ត្ររបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ក្នុងការណែនាំឧបករណ៍ពង្រាបដីដោយប្រព័ន្ធឡាស៊ែរនៅកម្ពុជា
វិធីសាស្ត្ររបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ក្នុងការណែនាំឧបករណ៍ពង្រាបដីដោយប្រព័ន្ធឡាស៊ែរនៅកម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) បានកំពុងគាំទ្រវិស័យឯកជនក្នុងការណែនាំបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ដែលជួយបង្កើនផលិតភាពនៃដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា។ វីដេអូនេះបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ និងពន្យល់ពីរបៀបដែលកម្មវិធីនេះ បង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន ក្នុងការណែនាំឧបករណ៍ពង្រាបដីដោយប្រព័ន្ធឡាស៊ែរចូលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។

April 2020

 វិធីសាស្ត្ររបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ក្នុងការណែនាំឧបករណ៍ពង្រាបដីដោយប្រព័ន្ធឡាស៊ែរនៅកម្ពុជា
វិធីសាស្ត្ររបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ក្នុងការណែនាំឧបករណ៍ពង្រាបដីដោយប្រព័ន្ធឡាស៊ែរនៅកម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) បានកំពុងគាំទ្រវិស័យឯកជនក្នុងការណែនាំបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ដែលជួយបង្កើនផលិតភាពនៃដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា។ វីដេអូនេះបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ និងពន្យល់ពីរបៀបដែលកម្មវិធីនេះ បង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន ក្នុងការណែនាំឧបករណ៍ពង្រាបដីដោយប្រព័ន្ធឡាស៊ែរចូលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។

April 2020


បង្កើនទិន្នផលស្រូវ និងកាត់បន្ថយចំណាយ
បង្កើនទិន្នផលស្រូវ និងកាត់បន្ថយចំណាយ

ឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវ អ៊ីឡាយ ប្រើសំពាធខ្យល់ ដើម្បីបាញ់គ្រាប់ស្រូវទៅក្នុងដីសើម។ ឧបករណ៍នេះអាចជួយកាត់បន្ថយបរិមាណគ្រាប់ពូជស្រូវដែលត្រូវប្រើមកត្រឹមចន្លោះ ៣០ ទៅ ១០០​ គីឡូក្រាម បើប្រៀបធៀបនឹងការព្រោះស្រូវដោយដៃ ដែលត្រូវប្រើគ្រាប់ពូជស្រូវប្រហែលពី ២០០ រឺ​ ៣០០ គីឡូក្រាម។ ឧបករណ៍នេះបាន​ទទួលពានរង្វាន់ប៉ាតង់សម្រាប់មនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ២០១៨។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់គាំទ្រសហគ្រាសកសិកម្មឈ្លាសវៃ ក្នុងការធ្វើទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយឧបករណ៍នេះ។

April 2020

បង្កើនទិន្នផលស្រូវ និងកាត់បន្ថយចំណាយ
បង្កើនទិន្នផលស្រូវ និងកាត់បន្ថយចំណាយ

ឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ស្រូវ អ៊ីឡាយ ប្រើសំពាធខ្យល់ ដើម្បីបាញ់គ្រាប់ស្រូវទៅក្នុងដីសើម។ ឧបករណ៍នេះអាចជួយកាត់បន្ថយបរិមាណគ្រាប់ពូជស្រូវដែលត្រូវប្រើមកត្រឹមចន្លោះ ៣០ ទៅ ១០០​ គីឡូក្រាម បើប្រៀបធៀបនឹងការព្រោះស្រូវដោយដៃ ដែលត្រូវប្រើគ្រាប់ពូជស្រូវប្រហែលពី ២០០ រឺ​ ៣០០ គីឡូក្រាម។ ឧបករណ៍នេះបាន​ទទួលពានរង្វាន់ប៉ាតង់សម្រាប់មនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ២០១៨។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់គាំទ្រសហគ្រាសកសិកម្មឈ្លាសវៃ ក្នុងការធ្វើទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយឧបករណ៍នេះ។

April 2020


ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ជនពិការ​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​លោក​ ឡោ​ សារឿង
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ជនពិការ​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​លោក​ ឡោ​ សារឿង

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាពដែលបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) ជួយអោយកសិករ​បង្កើនការដាំដុះដំណាំស្រូវច្រើនជាងមុនពី ១ដង​ ទៅ ២ដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវាធ្វើអោយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីស្តាប់ផ្ទាល់ពីកសិករស្រ្តី ថាតើប្រព័ន្ធធារាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះ។

April 2020

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ជនពិការ​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​លោក​ ឡោ​ សារឿង
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ជនពិការ​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​លោក​ ឡោ​ សារឿង

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាពដែលបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) ជួយអោយកសិករ​បង្កើនការដាំដុះដំណាំស្រូវច្រើនជាងមុនពី ១ដង​ ទៅ ២ដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវាធ្វើអោយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីស្តាប់ផ្ទាល់ពីកសិករស្រ្តី ថាតើប្រព័ន្ធធារាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះ។

April 2020


 ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​ ហម ជូ
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​ ហម ជូ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាពដែលបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) ជួយអោយកសិករ​បង្កើនការដាំដុះដំណាំស្រូវច្រើនជាងមុនពី ១ដង​ ទៅ ២ដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវាធ្វើអោយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីស្តាប់ផ្ទាល់ពីកសិករស្រ្តី ថាតើប្រព័ន្ធធារាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះ។

April 2020

 ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​ ហម ជូ
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​ ហម ជូ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាពដែលបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) ជួយអោយកសិករ​បង្កើនការដាំដុះដំណាំស្រូវច្រើនជាងមុនពី ១ដង​ ទៅ ២ដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវាធ្វើអោយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីស្តាប់ផ្ទាល់ពីកសិករស្រ្តី ថាតើប្រព័ន្ធធារាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះ។

April 2020


ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​ យា ថុន
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​ យា ថុន

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាពដែលបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) ជួយអោយកសិករ​បង្កើនការដាំដុះដំណាំស្រូវច្រើនជាងមុនពី ១ដង​ ទៅ ២ដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវាធ្វើអោយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីស្តាប់ផ្ទាល់ពីកសិករស្រ្តី ថាតើប្រព័ន្ធធារាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះ។

April 2020

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​ យា ថុន
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត​កាវ៉ាក់​ ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្រ្តី​ក្នុង​ការ​ងារ​កសិកម្ម សាច់រឿង​របស់​អ្នកស្រី​ យា ថុន

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាពដែលបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (កាវ៉ាក់) ជួយអោយកសិករ​បង្កើនការដាំដុះដំណាំស្រូវច្រើនជាងមុនពី ១ដង​ ទៅ ២ដងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវាធ្វើអោយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីស្តាប់ផ្ទាល់ពីកសិករស្រ្តី ថាតើប្រព័ន្ធធារាស្រ្តរបស់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះ។

April 2020


ប្រព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​បង្កើត​ឱកាស និង​កែប្រែ​ជីវភាព​រស់​នៅ
ប្រព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​បង្កើត​ឱកាស និង​កែប្រែ​ជីវភាព​រស់​នៅ

ម៉ម សុខុម ធ្លាប់ធ្វើការនៅរោងចក្រដើម្បីបានចំណូលបន្ថែមពីកសិដ្ឋានគ្រួសារនាង។ នៅពេលដែលសុខុមសំរាលកូន នាងមិនបានធ្វើការទៀតទេ ហើយស្វាមីនាងត្រូវចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកកំរៃបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។ នៅឆ្នាំ២០១៤ កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា(CAVAC)របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានជួយសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលផ្តល់ទឹកពេញមួយឆ្នាំក្នុងភូមិចំលងជ្រៃ ខេត្តកំពត ដែលសុខុមរស់នៅ។ វីដេអូនេះបង្ហាញថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់សុខុមនិងជួយឲ្យគ្រួសារនាងជួបជុំគ្នា។

July 2018

ប្រព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​បង្កើត​ឱកាស និង​កែប្រែ​ជីវភាព​រស់​នៅ
ប្រព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​បង្កើត​ឱកាស និង​កែប្រែ​ជីវភាព​រស់​នៅ

ម៉ម សុខុម ធ្លាប់ធ្វើការនៅរោងចក្រដើម្បីបានចំណូលបន្ថែមពីកសិដ្ឋានគ្រួសារនាង។ នៅពេលដែលសុខុមសំរាលកូន នាងមិនបានធ្វើការទៀតទេ ហើយស្វាមីនាងត្រូវចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកកំរៃបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។ នៅឆ្នាំ២០១៤ កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា(CAVAC)របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានជួយសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលផ្តល់ទឹកពេញមួយឆ្នាំក្នុងភូមិចំលងជ្រៃ ខេត្តកំពត ដែលសុខុមរស់នៅ។ វីដេអូនេះបង្ហាញថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់សុខុមនិងជួយឲ្យគ្រួសារនាងជួបជុំគ្នា។

July 2018


បន្ថយចំណាយ បង្កើនទិន្នផល
បន្ថយចំណាយ បង្កើនទិន្នផល

ប្រជាកសិករខ្មែរ ប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃស្រូវអង្ករទេ ប៉ុន្តែ ពួកគេអាចបង្កើនទិន្នផល និងប្រាក់ចំណូល ដោយប្រើចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងនឹងទម្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការ។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីឈ្វេងយល់ពីវិធីដែលលោក កែវ លាម ជាកសិករស្រូវនៅខេត្តតាកែវ អាចបង្កើនផលស្រូវ ជាមួយនឹងការបន្ថយចំណាយ បន្ទាប់ពីគាត់រៀនសូត្រពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្ម។

October 2017

បន្ថយចំណាយ បង្កើនទិន្នផល
បន្ថយចំណាយ បង្កើនទិន្នផល

ប្រជាកសិករខ្មែរ ប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃស្រូវអង្ករទេ ប៉ុន្តែ ពួកគេអាចបង្កើនទិន្នផល និងប្រាក់ចំណូល ដោយប្រើចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងនឹងទម្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការ។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីឈ្វេងយល់ពីវិធីដែលលោក កែវ លាម ជាកសិករស្រូវនៅខេត្តតាកែវ អាចបង្កើនផលស្រូវ ជាមួយនឹងការបន្ថយចំណាយ បន្ទាប់ពីគាត់រៀនសូត្រពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្ម។

October 2017