កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

«​សក្ខីភាព​ពី​កសិករ​»​ ​ទាំងនេះ​បង្ហាញ​ត្រួសៗ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​ ​ដែល​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​នៃ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​កំពុង​ផ្តល់​ជូន​សហគមន៍​តាមរយៈ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​។​ ​អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​បាន​ ​ឮ​ពី​កសិករ​ផ្ទាល់​មាន​ច្រើន​រួម​មាន​ ​ការ​ធ្វើស្រែ​កាន់តែ​ងាយស្រួល​ ​មាន​តម្លៃថោក​(​បូម​ទឹក​) ​ហើយ​ចំណាយ​ពេល​តិច​ជាង​មុន​ ​ព្រមទាំង​បានឮ​ផង​ដែរ​ថា​ ​ការ​ទទួល​បាន​ផ្លូវ​ធ្វើដំណើរ​ស្រួល​ជាង​មុន​ ​និង​ប្រព័ន្ធ​ភ្លើងអគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ ​ពិតជា​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវិត​ ​និង​ជីវភាពរស់នៅ​របស់​ពួកគាត់​បាន​ប្រសើរ​ឡើងជា​ង​មុន​មែន​។

Irrigation Schemes Represent Good Value for Farmers
Irrigation Schemes Represent Good Value for Farmers

For many farmers in Cambodia access to year-round water supply is a challenge. Water is often taken from wells or private water sellers, and these are often expensive options. Thanks to CAVAC’s approach to sustainable irrigation services, however, the cost of access to water is significantly reduced and the supply is available throughout the year.

October 2020

Irrigation Schemes Represent Good Value for Farmers
Irrigation Schemes Represent Good Value for Farmers

For many farmers in Cambodia access to year-round water supply is a challenge. Water is often taken from wells or private water sellers, and these are often expensive options. Thanks to CAVAC’s approach to sustainable irrigation services, however, the cost of access to water is significantly reduced and the supply is available throughout the year.

October 2020


Better Road Access Supports Farming Activities
Better Road Access Supports Farming Activities

CAVAC-built irrigation schemes provide farmers with year-round access to water, allowing them to grow more crops per year and increasing their crop yields. Access roads built as part of the scheme construction also provide farmers with better access to their fields, saving them lots of time and effort.

October 2020

Better Road Access Supports Farming Activities
Better Road Access Supports Farming Activities

CAVAC-built irrigation schemes provide farmers with year-round access to water, allowing them to grow more crops per year and increasing their crop yields. Access roads built as part of the scheme construction also provide farmers with better access to their fields, saving them lots of time and effort.

October 2020


Better Irrigation Leads to Better Crops and Incomes
Better Irrigation Leads to Better Crops and Incomes

CAVAC irrigation schemes enable farmers to grow more rice by providing year-round access to water. They reduce workloads and costs for farmers who used to irrigate their fields by accessing wells or using private water sellers. As a result of CAVAC support, crop intensity (the number of crops grown per year) and crop yields are increasing, and the cost of pumping water is reduced.

October 2020

Better Irrigation Leads to Better Crops and Incomes
Better Irrigation Leads to Better Crops and Incomes

CAVAC irrigation schemes enable farmers to grow more rice by providing year-round access to water. They reduce workloads and costs for farmers who used to irrigate their fields by accessing wells or using private water sellers. As a result of CAVAC support, crop intensity (the number of crops grown per year) and crop yields are increasing, and the cost of pumping water is reduced.

October 2020


Irrigation Schemes Leading to Diversified Livelihoods
Irrigation Schemes Leading to Diversified Livelihoods

For rural communities in Cambodia, irrigating their rice crops has often been a time-consuming and expensive task. Many farmers pump water from wells or local streams and rivers or purchase it from private water sellers who deliver it to their fields.

October 2020

Irrigation Schemes Leading to Diversified Livelihoods
Irrigation Schemes Leading to Diversified Livelihoods

For rural communities in Cambodia, irrigating their rice crops has often been a time-consuming and expensive task. Many farmers pump water from wells or local streams and rivers or purchase it from private water sellers who deliver it to their fields.

October 2020


Irrigation Schemes and Domestic Water Use
Irrigation Schemes and Domestic Water Use

CAVAC-supported irrigation schemes provide farmers with year-round access to water, allowing them to grow more crops per year and increase their crop yields. Previously, farmers in Sambour commune in Kandal province had limited access to water for basic hygiene and cleaning. Now, following the completion of the CAVAC scheme, they have a reliable supply of water that they use for various domestic purposes.

October 2020

Irrigation Schemes and Domestic Water Use
Irrigation Schemes and Domestic Water Use

CAVAC-supported irrigation schemes provide farmers with year-round access to water, allowing them to grow more crops per year and increase their crop yields. Previously, farmers in Sambour commune in Kandal province had limited access to water for basic hygiene and cleaning. Now, following the completion of the CAVAC scheme, they have a reliable supply of water that they use for various domestic purposes.

October 2020


Irrigation Schemes Providing Access to Electricity
Irrigation Schemes Providing Access to Electricity

CAVAC-constructed irrigation schemes provide farmers with year-round access to water, allowing them to produce more crops and increase their yields. There are other benefits too. For some farmers, the completion of the irrigation scheme also gives them access to electricity.

October 2020

Irrigation Schemes Providing Access to Electricity
Irrigation Schemes Providing Access to Electricity

CAVAC-constructed irrigation schemes provide farmers with year-round access to water, allowing them to produce more crops and increase their yields. There are other benefits too. For some farmers, the completion of the irrigation scheme also gives them access to electricity.

October 2020