កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​មាន​គោលបំណង​ ​លើក​ក​ម្ពស់វិ​ស​័​យ​កសិកម្ម​អោយ​មាន​ភាព​ធន់​ទ្រាំ​ ​និង​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ខ្ពស់​ ​ដែល​ចួ​ល​រួមចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​បរិ​យា​ប័​ន​។​ ​ផែនការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​អនុ​វត្តសកម្មភាព​កម្មវិធី​ ​និង​វាយ​តម្លៃ​ផល​ប៉ះពាល់​ ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ធ្វើការ​វាស់វែង​និង​រាយការណ៍​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ដែល​រួម​មាន​ការកំណត់​សូចនា​ករ​សម្រាប់​លទ្ធផល​ ​និង​ផល​ប៉ះពាល់​ក​ម្រិ​ត​ខ្ពស់​ ​ដំណើរការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ ​វិធីសាស្ត្រ​វាស់វែង​ ​និង​ការ​ចែករំលែក​លទ្ធផល​នានា​។

​សូម​ចុច​លើ​តំណ​ខាងក្រោម​ ដើម្ប​ចូល​ទៅ​អាន​របាយការណ៍​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រចាំ​ឆមាស​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ - ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ - ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា (កាវ៉ាក់) គឺជាកម្មវិធីវិនិយោគដ៏ធំបំផុតក្នុងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (ហៅកាត់ថា DFAT) និងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន ខាតណូ (អូស្ត្រាលី)។ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

October 2019

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ - ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ - ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា (កាវ៉ាក់) គឺជាកម្មវិធីវិនិយោគដ៏ធំបំផុតក្នុងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (ហៅកាត់ថា DFAT) និងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន ខាតណូ (អូស្ត្រាលី)។ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

October 2019


របាយការណ៍ប្រឆាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
របាយការណ៍ប្រឆាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា (កាវ៉ាក់) ដំណាក់កាលទី២ មានបំណងបង្កើតបរិយាកាស មួយ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

October 2018

របាយការណ៍ប្រឆាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
របាយការណ៍ប្រឆាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា (កាវ៉ាក់) ដំណាក់កាលទី២ មានបំណងបង្កើតបរិយាកាស មួយ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

October 2018


របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសនៃកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា (កាវ៉ាក់) ដំណាក់កាលទី២ បង្ហាញនូវសមិទ្ធផល និងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧។ ខ្លឹមសាររបាយការណ៍នេះ បង្ហាញនូវ ទី១ បញ្ជីរាយឈ្មោះផលិតផលចំណេះដឹងនានា នៅចន្លោះថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា និងថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ (ក្នុងកំឡុងពេលរាយការណ៍) ទី២ របាយការណ៍ថវិកា និងចំណាយ និងទី៣ បញ្ជីរាយឈ្មោះសកម្មភាពសំខាន់ៗ។ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

March 2018

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសនៃកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា (កាវ៉ាក់) ដំណាក់កាលទី២ បង្ហាញនូវសមិទ្ធផល និងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧។ ខ្លឹមសាររបាយការណ៍នេះ បង្ហាញនូវ ទី១ បញ្ជីរាយឈ្មោះផលិតផលចំណេះដឹងនានា នៅចន្លោះថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា និងថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ (ក្នុងកំឡុងពេលរាយការណ៍) ទី២ របាយការណ៍ថវិកា និងចំណាយ និងទី៣ បញ្ជីរាយឈ្មោះសកម្មភាពសំខាន់ៗ។ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

March 2018


របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសនៃកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា ត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់ចន្លោះពេលពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

November 2017

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសនៃកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា ត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់ចន្លោះពេលពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

November 2017


របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសនៃកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា ត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់ចន្លោះពេលពីខែក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

September 2017

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសនៃកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា ត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់ចន្លោះពេលពីខែក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

September 2017


របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំ ពីកម្មវិធីកាវ៉ាក់ ឆ្នាំ២០១៥ និងឯកសាររៀបចំការវិនិយោគនៃកម្មវិធីកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី២ បានបញ្ជាក់លម្អិតថា កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានតម្រូវឱ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចការត្រៀមបម្រុង សម្រាប់សកម្មភាពដាំដុះមុខដំណាំ “ថ្មីៗ” ដូចជា ដំឡូងមី និងពោត សម្រាប់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ ដំណាក់កាលទី២។

September 2017

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស - ខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំ ពីកម្មវិធីកាវ៉ាក់ ឆ្នាំ២០១៥ និងឯកសាររៀបចំការវិនិយោគនៃកម្មវិធីកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី២ បានបញ្ជាក់លម្អិតថា កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានតម្រូវឱ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចការត្រៀមបម្រុង សម្រាប់សកម្មភាពដាំដុះមុខដំណាំ “ថ្មីៗ” ដូចជា ដំឡូងមី និងពោត សម្រាប់កម្មវិធីកាវ៉ាក់ ដំណាក់កាលទី២។

September 2017


សមិទ្ធិ​ផល​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ពី​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណាក់កាល​ទី​១​
សមិទ្ធិ​ផល​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ពី​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណាក់កាល​ទី​១​

​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​២​០​១​០​ ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០​១​៥​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​បាន​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ចំនួន​២​០​ ​ដែល​បច្ចុប្បន្ននេះ​ជួយ​ផ្ដល់​នូវ​ធនធាន​ទឹក​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ ​ដល់​ប្រជាជន​ចំនួន​១​៩​ពាន់​គ្រួសារ​។​

August 2017

សមិទ្ធិ​ផល​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ពី​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណាក់កាល​ទី​១​
សមិទ្ធិ​ផល​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ពី​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណាក់កាល​ទី​១​

​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​២​០​១​០​ ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០​១​៥​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​បាន​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ចំនួន​២​០​ ​ដែល​បច្ចុប្បន្ននេះ​ជួយ​ផ្ដល់​នូវ​ធនធាន​ទឹក​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ ​ដល់​ប្រជាជន​ចំនួន​១​៩​ពាន់​គ្រួសារ​។​

August 2017