កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​មាន​គោលបំណង​ ​លើក​ក​ម្ពស់វិ​ស​័​យ​កសិកម្ម​អោយ​មាន​ភាព​ធន់​ទ្រាំ​ ​និង​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ខ្ពស់​ ​ដែល​ចួ​ល​រួមចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​បរិ​យា​ប័​ន​។​ ​ផែនការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​អនុ​វត្តសកម្មភាព​កម្មវិធី​ ​និង​វាយ​តម្លៃ​ផល​ប៉ះពាល់​ ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ធ្វើការ​វាស់វែង​និង​រាយការណ៍​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ដែល​រួម​មាន​ការកំណត់​សូចនា​ករ​សម្រាប់​លទ្ធផល​ ​និង​ផល​ប៉ះពាល់​ក​ម្រិ​ត​ខ្ពស់​ ​ដំណើរការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ ​វិធីសាស្ត្រ​វាស់វែង​ ​និង​ការ​ចែករំលែក​លទ្ធផល​នានា​។

​សូម​ចុច​លើ​តំណ​ខាងក្រោម​ ដើម្ប​ចូល​ទៅ​អាន​របាយការណ៍​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រចាំ​ឆមាស​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់

Annual Report - January to December 2018
Annual Report - January to December 2018

The Cambodia Agricultural Value Chain Program (CAVAC) is the largest investment in Australia’s development cooperation program with Cambodia. It is funded by the Australian Government’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and implemented by Cardno (Australia).

October 2019

Annual Report - January to December 2018
Annual Report - January to December 2018

The Cambodia Agricultural Value Chain Program (CAVAC) is the largest investment in Australia’s development cooperation program with Cambodia. It is funded by the Australian Government’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and implemented by Cardno (Australia).

October 2019


Six Monthly Report - January to June 2018
Six Monthly Report - January to June 2018

The Cambodia Agricultural Value Chain Program (CAVAC) Phase II aims to create an enabling environment for sustainable rural economic development in agriculture.

October 2018

Six Monthly Report - January to June 2018
Six Monthly Report - January to June 2018

The Cambodia Agricultural Value Chain Program (CAVAC) Phase II aims to create an enabling environment for sustainable rural economic development in agriculture.

October 2018


Six Monthly Report - July to December 2017
Six Monthly Report - July to December 2017

The Cambodia Agricultural Value Chain Program Phase II (CAVAC) Six Monthly Report presents CAVAC’s achievements and progress in the second half of 2017. The annexure presents i) a list of knowledge products produced between July 1 and December 31 (the reporting period), ii) a budget and expenditure report, and iii) a list of key interventions.

March 2018

Six Monthly Report - July to December 2017
Six Monthly Report - July to December 2017

The Cambodia Agricultural Value Chain Program Phase II (CAVAC) Six Monthly Report presents CAVAC’s achievements and progress in the second half of 2017. The annexure presents i) a list of knowledge products produced between July 1 and December 31 (the reporting period), ii) a budget and expenditure report, and iii) a list of key interventions.

March 2018


Six Monthly Report - January to June 2017
Six Monthly Report - January to June 2017

The Cambodia Agricultural Value Chain (CAVAC) Program Six Monthly Report is presented for the period from 1 January to 30 June 2017.

November 2017

Six Monthly Report - January to June 2017
Six Monthly Report - January to June 2017

The Cambodia Agricultural Value Chain (CAVAC) Program Six Monthly Report is presented for the period from 1 January to 30 June 2017.

November 2017


Six Monthly Report - July  to December 2016
Six Monthly Report - July to December 2016

The Cambodia Agricultural Value Chain Program Phase II (CAVACII) Six Monthly Report is presented for the period from July until December 2016.

September 2017

Six Monthly Report - July  to December 2016
Six Monthly Report - July to December 2016

The Cambodia Agricultural Value Chain Program Phase II (CAVACII) Six Monthly Report is presented for the period from July until December 2016.

September 2017


Six-Monthly Report – January to June 2016
Six-Monthly Report – January to June 2016

The Annual Work Plan (AWP) from CAVAC 2015, and the CAVACII Investment Design Document (IDD) specified that CAVAC was required to start the preparatory work for the activities in ‘new’ crops, such as, Cassava and Maize for CAVACII.

September 2017

Six-Monthly Report – January to June 2016
Six-Monthly Report – January to June 2016

The Annual Work Plan (AWP) from CAVAC 2015, and the CAVACII Investment Design Document (IDD) specified that CAVAC was required to start the preparatory work for the activities in ‘new’ crops, such as, Cassava and Maize for CAVACII.

September 2017


សមិទ្ធិ​ផល​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ពី​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណាក់កាល​ទី​១​
សមិទ្ធិ​ផល​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ពី​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណាក់កាល​ទី​១​

​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​២​០​១​០​ ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០​១​៥​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​បាន​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ចំនួន​២​០​ ​ដែល​បច្ចុប្បន្ននេះ​ជួយ​ផ្ដល់​នូវ​ធនធាន​ទឹក​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ ​ដល់​ប្រជាជន​ចំនួន​១​៩​ពាន់​គ្រួសារ​។​

August 2017

សមិទ្ធិ​ផល​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ពី​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណាក់កាល​ទី​១​
សមិទ្ធិ​ផល​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ពី​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណាក់កាល​ទី​១​

​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​២​០​១​០​ ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០​១​៥​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​បាន​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ចំនួន​២​០​ ​ដែល​បច្ចុប្បន្ននេះ​ជួយ​ផ្ដល់​នូវ​ធនធាន​ទឹក​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ ​ដល់​ប្រជាជន​ចំនួន​១​៩​ពាន់​គ្រួសារ​។​

August 2017