កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី

ទីតាំងដែលយើងធ្វើការ

កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា ហៅកាត់ថា កាវ៉ាក់ (CAVAC) បានពង្រីកពីខេត្តគោលដៅចំនួន៣ក្នុងដំណាក់កាលទី១ ទៅកាន់ខេត្តជាច្រើនទៀតដូច ដែលមានដៅខាងក្រោម ៖