កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី

ក្រុមការងាររបស់យើង

ក្រុមការងាររបស់​​កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា ហៅកាត់ថាកាវ៉ាក់ (CAVAC) បានកើនឡើង​ដល់​ចំនួនជាង៦០នាក់ ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរ អមដោយ​អ្នកជំនាញការអន្តរជាតិមួយចំនួនតូច។ ក្រុមការងារ​របស់យើង ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើជំនាញក្នុងវិស័យធារាសាស្រ្តនិងកសិកម្ម សមត្ថភាព​នៃការវិភាគ ចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីសហគ្រិនភាព និង​សមត្ថភាព​ទំនាក់ទំនង​ប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាព​ជាមួយដៃគូទាំងក្នុងវិស័យឯកជន និងសាធារណៈ។

ផ្នែកសម្របសម្រួលអន្តរកម្មវិធី

 

ធារាសាស្រ្តនិងការគ្រប់គ្រងទឹក

 

ជំរុញសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងវិស័យកសិកម្ម

 

ប្រតិបត្តិការកម្មវិធី